13.jpg

IVANOVO REGION, RUSSIA. A man tries home-distilled vodka. (Photo ITAR-TASS/ Vladimir Smirnov)

Ðîññèÿ. Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðîèçâîäñòâî ñàìîãîíà. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Âëàäèìèð Ñìèðíîâ

Альбом: День Самогонщика