13_1.jpg

IVANOVO REGION, RUSSIA. A man tries home-distilled vodka. (Photo ITAR-TASS/ Vladimir Smirnov)

Ðîññèÿ. Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðîèçâîäñòâî ñàìîãîíà. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Âëàäèìèð Ñìèðíîâ

Альбом: День Самогонщика

Метки: #àëêîãîëü #smoking #ñàìîãîííûé device #cigarette #êóðåíèå #alcohol #áàíêà #ñàìîãîí #ñàìîãîííûé àïïàðàò #àëêîãîëèçì #Alcoholism #ñèãàðåòà #bank #moonshine